Zdiagnozujemy źródła problemów Twojego dziecka

Zdiagnozujemy źródła problemów Twojego dziecka

​Wielu rodziców nie jest całkowicie zadowolona z wyników szkolnych swoich dzieci. Nieraz stawiają wymagania przerastające możliwości dzieci i są rozczarowani, kiedy dziecko nie osiąga założonych przez nich wyników. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele. Jednym z nich mogą być zbyt wysokie oczekiwania rodziców względem dzieci, które nie odpowiadają wiekowi dziecka, jego możliwością intelektualnym, czy też fazie rozwoju. Z drugiej jednak strony, przyczyną niepowodzeń edukacyjnych mogą być pewne deficyty leżące po stronie dziecka. Przyczynami niepowodzeń szkolnych może być obniżona norma intelektualna, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, nadpobudliwość psychoruchowa, itd.

Nauczyciel, wychowawca może zauważyć pewne trudności ucznia, jednak nie ma możliwości ich dokładnego zdiagnozowania. Nie jest on w stanie jednoznacznie stwierdzić, co może być ich przyczyną. Dla określenia dysfunkcji prowadzącej ucznia do niepowodzeń szkolnych konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań psychologicznych, ale bardzo często również pedagogicznych i logopedycznych.

W przypadku stwierdzenia dysfunkcji poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje orzeczenie, w którym zawiera między innymi informacje dotyczące dostosowania miejsca nauki, a także metod nauczania do dysfunkcji danego ucznia, aby poprawić jego funkcjonowanie w szkole, czy też na zajęciach z określonego przedmiotu szkolnego.

Rodzic podejrzewający dysfunkcję u swojego dziecka, która utrudnia mu funkcjonowanie w szkole, czy też klasie i wpływa ona na wyniki przez niego osiągane może bez obawy zwrócić się o pomoc do poradni, aby usprawnić funkcjonowanie dziecka w szkole.